Ogólne Warunki Umów

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do wszystkich umów realizowanych przez August Kuhfuss Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Truskawieckiej 9, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391531; NIP: 7811869623 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
 2. Wszelkie umowy realizowane przez Sprzedawcę podlegają wyłącznie niniejszym OWU.
 3. Niniejsze OWU mogą zostać przyjęte jedynie bez zastrzeżeń; Sprzedawca nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę postanowień niniejszych OWU, chyba że zmiany warunków umowy odbiegające od postanowień niniejszych OWU zostaną uzgodnione ze Sprzedawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku sprzedaży dla Klientów, co do których Sprzedawca posiada wiedzę odnośnie stosowania odmiennych warunków sprzedaży niż określone w niniejszych OWU.
 4. Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
 5. Klient składający zamówienie po raz pierwszy winien dostarczyć odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz wskazać nr NIP i REGON. Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Klient składa Sprzedawcy zamówienie na dostawę towaru na piśmie, a w przypadku Klientów, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych również telefonicznie, via fax, via e-mail lub via sms; Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w jednej z opisanych powyżej form, z zastrzeżeniem, iż pierwsze potwierdzenie zamówienia (przyjęcie oferty złożonej przez Klienta) następuje w formie pisemnej. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym oferta sprzedaży składana jest przez Sprzedawcę.
 7. Klient może również złożyć zamówienie w serwisie internetowym; w powyższym przypadku potwierdzenie zamówienia zostanie dokonane przez Sprzedawcę via e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji do serwisu.
 8. Złożone przez Klienta zamówienia nie są wiążące dla Sprzedawcy do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę ich przyjęcia, chyba że Strony ustaliły inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem Kupującego.
 10. Sprzedający przelicza ceny sprzedaży po kursie sprzedaży mBanku w dniu wystawienia faktury.

§ 2 Ceny

 1. Sprzedaż realizowana jest według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT).
 3. Do ceny netto towaru doliczany jest podatek VAT według obowiązujących stawek.
 4. Prawo potrącenia przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w przypadku, w którym wierzytelność Klienta została prawomocnie stwierdzona lub jest pomiędzy Stronami bezsporna i została uznana przez Sprzedawcę.

§ 3 Terminy dostaw

 1. Uzgodnione terminy realizacji dostawy rozpoczynają swój bieg w momencie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz warunków techniczno-handlowych dotyczących sprzedaży towarów i ich dostawy.
 2. Termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli Sprzedawca wysłał towar do Klienta w uzgodnionym przez Strony terminie.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe na skutek siły wyższej (rozumianej jako: strajk, wojna, epidemia, decyzje władz administracyjnych, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe) oraz na skutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy lub których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. przerwa lub opóźnienie w dostawach towarów, energii elektrycznej, awarie, zakłócenia transportowe).
 4. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, powoduje przesunięcie lub zawieszenie terminu wykonania zamówień (o czym Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zawiadamia Klienta) oraz zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za zmianę terminów dostaw.
 5. Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 7 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych. Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami, odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części, chyba że Strony na piśmie pod rygorem nieważności postanowiły inaczej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia Klienta w przypadku, w którym Klient nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw.

§ 4 Opakowanie

 1. Nie przyjmuje się zwrotu opakowań z wyjątkiem skrzyń. Za skrzynie zostanie uwzględniona w rachunku kaucja zwrotna. Przy dostawie zwrotnej skrzyń franko fracht, pełna kwota kaucji zostanie zwrócona.

§ 5 Wysyłka

 1. Wysyłka realizowana jest na koszt Klienta; koszty wysyłki ekspresowej / priorytetowej, jak też opłaty porto ponosi Klient.
 2. Przejście na Klienta niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Sprzedawcę osobie / podmiotowi wykonującemu transport. W przypadku opóźnienia wysyłki z przyczyn, za które odpowiada Klient, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w momencie powiadomienia go o gotowości Sprzedawcy do dostarczenia towaru.
 3. Sprzedawca może ubezpieczyć towar w transporcie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i na koszt Klienta.

§ 6 Zapłata

 1. Wydanie towaru Klientowi lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze VAT.
 3. Jeżeli Klient opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego objętego fakturą VAT, Sprzedawca może żądać za czas opóźnienia odsetek w maksymalnej wysokości. W razie zwłoki Klienta Sprzedawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 4. Za każdy monit kierowany do Klienta przez Sprzedawcę naliczane są koszta porto oraz koszta pocztowe.
 5. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wyrażenie przedmiotowej zgody.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Klienta przed przystąpieniem do realizacji zamówienia ustanowienia na rzecz Sprzedawcy stosownych zabezpieczeń płatności.

§ 7 Reklamacja; gwarancja; rękojmia za wady

 1. Jakość oraz cechy użytkowe towarów określone są wyłącznie oraz wyczerpująco w specyfikacji technicznej odnoszącej się do odpowiedniego produktu.
 2. Oferowane przez Sprzedawcę towary objęte są gwarancją producenta; w innym przypadku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o braku gwarancji producenta na dany produkt.
 3. Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
 4. Zgłoszenia dotyczące braków ilościowych oraz co do niezgodności rodzaju dostarczonych produktów z zamówieniem mogą nastąpić tylko podczas załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku bądź odbioru od przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia przez producenta.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze, w tym w szczególności za utracone korzyści.
 2. Łączna maksymalna odpowiedzialność Sprzedawcy w zakresie pozostałych roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich (szkoda rzeczywista), niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem czy nie, nie przekroczy ceny fakturowej towaru.

§ 9 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zastrzeżenia własności towaru do momentu całkowitego uregulowania przez Klienta wszelkich należności wynikających z dotychczasowej współpracy Stron.
 2. Obowiązek uzyskania daty pewnej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy zawierającej zastrzeżenie własności spoczywa na Kliencie na jego koszt oraz ryzyko.
 3. Ustanowienie zastawu na towarze, co do którego Sprzedawca zastrzegł własność w warunkach określonych w ust. 1 powyżej, przenoszenie własności towaru tytułem zabezpieczenia jest niedozwolone; Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej o każdym przypadku lub podjętej próbie uzyskania zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń osób trzecich na towarach Sprzedawcy.
 4. W przypadku, gdy towar, co do którego Sprzedawca zastrzegł własność, zostanie przerobiony, przetworzony lub przekształcony przez Klienta z innymi przedmiotami niebędącymi własnością Sprzedawcy, rzecz wytworzona staje się własnością Sprzedawcy.
 5. Jeżeli towar, co do którego Sprzedawca zastrzegł własność, został połączony lub pomieszany przez Klienta w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Sprzedawca i Klient stają się współwłaścicielami całości. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych.
 6. Koszty oraz ryzyko przechowywania nowopowstałych rzeczy obciążają Klienta.
 7. Postanowienia ust. 4 i 5 powyżej nie uchybiają przepisom ogólnym o obowiązku naprawienia szkody ani przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu.

§ 10 Odwołanie zamówienia

 1. Zamówienie uznaje się za odwołane, jeżeli oświadczenie Klienta o odwołaniu zamówienia zostanie doręczone Sprzedawcy przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

§ 11 Właściwość sądu; miejsce wykonania umowy; prawo właściwe

 1. Miejscem wykonania umowy jest Poznań.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub związek z nimi, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo w Poznaniu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie.
 4. W przypadku wyraźnego wyłączenia z OWU któregokolwiek z postanowień na podstawie zawartej umowy, pozostałe postanowienia OWU zachowują pełną ważność i moc prawną.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWU. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między Stronami.
 7. Nieważność, bezskuteczność lub niemożliwość wykonania niektórych z postanowień niniejszych OWU nie ma wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień OWU. W takim wypadku niniejsze OWU wiążą nadal jako całość, a w miejsce postanowień dotkniętych wadami wchodzą odpowiednie przepisy prawa, realizujące w najszerszym dopuszczalnym stopniu cel umowy.